لکه گیری pothole-patching

لکه گیری

روسازي ر اهها بطور دائم در معرض انواع گوناگونی از تنشهاي ناشی از عواملی مانند بارترافیکی ، تغییر دما و میزان رطوبت ، و تغییر شکل لایه هاي زیرین و بستر قرار دارند که این تنشها منجر به پیدایش نقایص و خرابی هایی در روسازي و بروز ترك ها، چاله ها ، تغییر شکل ها و دیگر انواع خرابی ها و پیامد آن فرسوده شدن روسازي می شود . به دلیل بروز خرابی ها و نقایص ایجاد شده ، روسازیها نیازمند نوعی از تعمیر و نگهداري هستند.هدف از نگهداري روسازي، اصلاح نقایص ایجاد شده توسط خرابیها و حفظ روسازي از آسیب و خسارت بیشتر می باشد.

لکه گیری فرآیندی است که در آن، محدوده ای از روسازی که دارای خرابی زیادی می باشد، برداشته شده و جایگزین می شود و یا مواد دیگری افزوده می شود تا محدوده تخریب شده را پوشش دهد.

هدف از لکه گیری رفع نواقص موضعی و جلوگیری از گسترش خرابی روسازی و نیز تامین سطحی ایمن می باشد.

در حال حاضر روشهای نوین زیادی به منظور لکه گیری خرابیها و درزگیری ترکها مورد استفاده قرار می گیرد دانستن این موضوع که در هر وضعیت،‌ چه روش و چه ماده ای مقرون به صرفه تر می باشد،ضروریست.

روش های لکه گیری:

۱- روش های لکه گیری چاله ها

 – روش موقتی ( ریختن و رفتن یا ریختن و غلتک زدن)

 – روش نیمه دائم

-روش تزریق فشاری (جدید)

۲- روش لکه گیری عمیق و نیمه عمیق

۳- روش لکه گیری سطحی (جدید)

۴- روش لکه گیری با استفاده از بازیافت مصالح(جدید)

 

تعریفی دیگر از لکه گیری آسفالت

هر گاه در راهها بر اثر فشار ترافیکی و خرابی جسم راه آسفالت سطح راه خراب شده و با به شکل موزائیکی درآمده باشد بوسله دستگاه کاتر آسفالتهای خراب شده را بصورت شکلهای منظم خارج نموده و چنانچه زیرسازی نیز دچار آسیب دیدگی شده بود نسبت به اصلاح آن نیز اقدام می کنیم سپس یک لایه تک کت ریخته و با آسفالت مرغوب رویه را مرمت می نمائیم.

روسازي راه ها بطور د ایم در معرض انواع گوناگونی از تنشهاي ناشی از عواملی مانند بار ترافیکی ، تغییر دما و میزان رطوبت ، و تغییر شکل لایه هاي زیرین و بستر قرار دارند . که این تنشها منجر به پیدایش نقایص و خرابی هایی در روسازي می گردند . ترکها، چاله ها ، تغییر شکل ها و دیگر انواع خرابیها، آخرین نتیجه و پیامد فرسوده شدن روسازي می باشد . بدلیل بروز خرابی ها و نقایص ایجاد شده، روسازیها مستلزم نوعی از تعمیر و نگهداري هستند . هدف از نگهداري روسازي، اصلاح نقایص ایجاد شده توسط خرابیها و حفظ روسازي از آسیب و خسارت بیشتر می باشد.

بطور کلی عملیات تعمیر و نگهداري روسازي به سه نوع تقسیم می گردند : نگهداري پیشگیرانه، اصلاحی و اضطراري.

-لکه گیري بعنوان یکی از روشهاي نگهداري، فرایندي است که در آن، محدوده اي از آسفالت که داراي خرابی زیادي است، برداشته شده و جایگزین می شود و یا مصالح دیگري افزوده می شود تا محدوده تخریب شده را پوشش دهد. لکه گیري معمولا به منظور آماده سازي براي انجام بهتر دیگر روشهاي تعمیر و نگهداري اصلاحی ، حفاظت رویه، یا عملیات پیش ترمیم قبل از پخش یک روکش انجام می شود. لکه گیري سطح رویه را به شکلی احیا می کند که امکان بکارگیري موفقیت آمیز سایر ترمیم هاي حفاظتی میسر گردد . لکه گیري عمیق روسازي روشی براي اصلاح دایمی خرابی هایی است که معمولا خرابی با شدت زیاد میباشند.

با توجه به موارد فوق، انتخاب روش مناسب مورد استفاده براي ترمیم خرابی ها باید براساس عوامل زیر انتخاب شود:

 • نوع روسازي 
 • نوع و میزان خرابی 
 • علت یا علل خرابی
 • نوع راه و سطح ترافیک 
 • فاکتورهاي اقلیمی و محیطی 
 • اقتصادي بودن ترمیم 
 • عمر ترمیم 
 • زمانی از سال که درخلال آن عملیات ترمیم صورت می گیرد
 • در دسترس بودن تجهیزات و پرسنل
 • وجود مصالح با کیفیت 
 • ایمنی کارگران و دیگران 

بهبود عملکرد یا عمر ترمیم و اقتصادي بودن ترمیم دو عامل مهم در انتخاب روش ترمیم است که اهمیت بیشتري نسبت به سایر عوامل دارند.

خرابی هاي رایج در روسازي هاي آسفالتی شامل ترك خوردگی ها، خراب ی هاي سطحی، تغییر شکل ها و چاله بشرح زیر می شود:

-1 ترك خوردگی ها نظیر ترك هاي پوست سوسماري، ترك هاي عرضی، ترك هاي بلوکی، ترك هاي طولی، ترك هاي برشی لبه و تر كهاي انعکاسی

-2 خرابی هاي سطحی مانند قیرزدگی، صیقلی شدن، شن زدگی

-3 تغییر شکل ها مانند شیارافتادگی، نشست، برآمدگی، تورم، موج افتادگی

-4 چاله ها و وصله ها

علت یا علل بروز انواع خرابی هاي زودرس روسازي ها می تواند در اثر تغییرات در هر

یک، هر دو و یا تمامی عوامل ذیل باشد:

الف: تعداد و نوع وسایل نقلیه عبوري

ب: نوع و جنس مصالح بستر و روسازي

ج: شرایط جوي

د: شرایط زهکشی

ه: کیفیت اجرا

و: ضوابط و معیارهاي طرح و اجرا

ز: نگهداري

-1-2-1 ترمیم ترك ها

ترك خوردگی از متداول ترین خرابی هایی ایجاد شده در روساز يهاي آسفالتی هستند .

عوامل متعددي بر گسترش ترك تاثیرگذار هستند. سه نوع عمده ترك خوردگی عبارتند از:

- ترك هاي ناشی از بارگذاري

- ترك هایی غیر ناشی از بارگذاري

- ترك هاي ترکیبی

ترك هاي ناشی از بارگذاري بخاطر عبور ترافیک سنگین بر روي روسازي اتفاق می افتد و ترك هاي غیر ناشی از بارگذاري بر اثر عوامل محیطی اتفاق می افتد و ترك هاي ترکیبی بخاطر هر دو عامل فوق ایجاد می شود.

 

مخلوط هاي آسفالتی گرم

بتن آسفالتی گرم مخلوطی از سنگدانه هاي شکسته و دانه بندي شده و فیلر که در کارخانه آسفالت حرارت داده شده و با قیر گرم در درجه حرارت م عین مخلوط و به همان صورت گرم براي مصرف در راه، حمل، پخش و کوبیده می شود. آسفالت گرم در ساخت لایه هاي روسازي آسفالتی و در نگهداري آن به صورت لکه گیري در وصله ها، و اجراي روکش هاي نازك و سازه اي و نیز لکه گیري هاي دایمی و عمیق و در راه هاي با ترافیک کم تا سنگین کاربرد دارد. با توجه به عملکرد و اجرا، مخلوط آسفالت گرم بهترین مخلوط جهت مرمت و بهسازي روسازي هاي آسفالتی می باشد. اگر چه لکه گیري با مخلوط گرم، هزینه هاي تجهیزات و کار بیشتري را در بر دارد، اما از دوام و عملکرد بهتري برخوردار بوده ارجح تر و مقبول تر می باشد.

ماشین ترمیم و لکه گیری 054- DGL5163TYH که توسط شرکت بهبود صنعت تامین می شود براي عملیات نگهداري راه ها طراحی و ساخته شده است وکاربرد گسترده اي در ترمیم چاله هاي ایجاد شده در جاده ها و بزرگراه ها دارد.

این دستگاه شامل شاسی، سیستم هیدرولیک، سیلوي نگهداري آسفالت گرم، سیستم گرمکن، نازل قیرپاش و سیستم کنترل و دیگر ملزومات است.

دستگاه مجهز به سیستم گرمکن است که قادر به بالابردن دماي مخلوط آسفالت تا حدود 140- 160 درجه سانتیگراد می باشد. سیستم عایق آن سبب می شود این دما براي مدت طولانی حفظ شود. این گرمکن جداگانه فرمان می گیرد و کنترل می شود و حرارت دهی به صورت یکنواخت می باشد. دستگاه قادر به پاشش قیر امولسیون و قیر داغ می باشد تا بتوان چاله را قبل از پر کردن قیرپاشی کرد. بعد از پرکردن چاله با استفاده از غلطک ویبره دار فشرده سازي انجام می گیرد.

مهم ترین ویژگی ها:

-1 گرمکن پربازده جهت کاهش اتلاف و حفاظت از محیط زیست

-2 گرم نگهداشتن مخلوط آسفالت در مخزن در حین جابجاي منجر می شود تا کیفیت کار بالا رود.

-3 بکارگیري در طیف وسیعی از پروژه هاي ترمیم چاله ها و لکه گیري جاده ها

-4 مجهز به سیستم پاشش و گرمکن قیر

اطلاعات تماس

گروه بهبود صنعت ارائه دهنده محصولات متنوع قیری و تامین کننده تجهیزات و راه حل های جامع در حوزه تعمیر و نگهداری راه است.

آدرس: ایران، خراسان جنوبی، شهرک صنعتی بیرجند، نبش مبتکران 4
تلفن: 05691011020
فکس: 05632255130
ایمیل: info[at]bsgroup.co.ir

ماشین آلات

قیرپاش ها

چیپ سیلرها

میکروسرفیسینگ

درزگیرها

خطوط قیر